Dijous, Juny 21, 2018

Ordenances municipals

1. Ordenança fiscal reguladora béns immobles

2. Ordenança fiscal sobre activitats econòmiques

3. Ordenança fiscal de l'impost de vehicles de tracció mecànica

4. Ordenança fiscal per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic

5. Modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

6. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

7. Creació de l'ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

7.1. Modificació de l'ordenança reguladora de llicències urbanístiques

8. Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'activitat i intervenció integral administració ambiental

8.1. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d'activitat i intervenció integral administració ambiental

8.2. Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa d'activitat i intervenció integral administració ambiental

9. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal

10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per clavegueram

11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d'escombraries

11.1. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida d'escombraries

12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d'edificis municipals i el seu utillatge

12.1. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'utilització d'edificis municipals i el seu utillatge

13. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis a la Sala de Vetlla Municipal

13.1. Modificació de l'ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis a la Sala de Vetlla Municipal

14.Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de veu pública

15. Ordenança fiscal reguladora taxa parades, bararques, casetes de venda...

16. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per subministrament d'aigua

17.Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de servei de piscines

18.Ordenança fiscal reguladora de la taxa per reproducció de documents a les oficines municipals

18.1. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per reproducció documents a les oficines municipals